ผลิตภัณฑ์ ที่จัดจำหน่าย

Special Price 5,xxx Baht
Crimping Range"Copper 16-300 mm2"
Max pressure     16T Weight                 4.5 kg

Special Price 4,xxx Baht
Crimping Range"Copper 10-120 mm2"

Max pressure    12T Weight               2.5 kg 

Electronics Over Current Relay (EOCR)

อุปกรณ์ปอ้งกันมอเตอร์


 


 

 
 
 


 

 

Digital  Over Current Relay (DOCR)

อุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์กระแสตรง

List Price
Brochure
Catalog
Technical